• 021-22334455
  • info@Rahnamasite.ir

باید به بچه ها آموخت كه شادی و شاد بودن را بشناسند. اضطراب، ترس و خشم و افسردگی چه چیزهای است. در واقع با بیان این روش ها بچه ها آموزش هوش هیجانی را خواهند یادگرفت.