• 021-22334455
  • info@Rahnamasite.ir

وجود روانشناس و مشاورانی خاص در یک مدرسه، برای بعضی از والدین بسیار اهمیت دارد و ترجیح می دهند تا فرزند آنها از نظر روحی و روانی در سطح متعادلی رشد کند، حتی اگر به موفقیت تحصیلی چشمگیری در آن مدرسه دست نیابد.