• 021-22334455
  • info@Rahnamasite.ir

دانش به معنای دانستن و یک نوع علم است اهمیت علم ودانش در اسلام بقدری است که اولین کلمه ای که جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفت؛ این بود: «اقرأ» (بخوان)!.

روزی پیامبر وارد مسجدی شدند،گروهی را دیدند که مشغول عبادت بودند. و گروهی نیز به تعلیم و تعلم می پرداختند ایشان ابتدا فرمودند: هر دو گروه به خیر و نیکی مشغول هستند و سپس فرمودند اما من برای تعلیم و تعلم فرستاده شده سپس ایشان نزد آن گروه که به تعلیم و تعلم مشغول بودند رفتنند و نزد آن ها نشستند.

این موضوع نشان دهنده ی اهمیت علم ودانش در نزد بزرگان دین ماست .

ما باید به علم و دانش اهمیت دهیم و به آن توجه بسیاری بکنیم .

دانشمندان جویای علم و حقیقت هیچ گاه از دانستتن خسته نمی شوند نقل شده است:

ابوریحان بیرونی آخرین لحظات عمر خود را نیز که در بستر بیماری بود به حل اشکالات علمی خود وپرسش پرداخته است

و شاید مهم ترین علت اهمیت دانش در دین اسلام برای یافتن حقایق و رسیدن به حقیقت اصلی و نور علم خداوند باشد

زیرا یکی از بهترین و مهم ترین راه های شناخت خداوند علم و دانش است و این دانش همان علم حقیقی است که تمامی بزرگان دین ما به آن سفارش کرده اند. علم و دانش همچون پرنده است که دو بال دارد و اگر دو با آن به خوبی حرکت کند ما را به موفقیت می رساند .

چنین گفت پیغمبر راستگو ز گهواره تا گور دانش بجوی